ค้นหา
Keyword Search
All Books


{txt_mag}

{img_tag}

   คำนำ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   รายละเอียดชุดวิชา
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   สื่อประกอบการเรียน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   วิธีการศึกษา
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   บทที่ 1 ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับศาสนา
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   บทที่ 2 ศาสนาพื้นฐานดั้งเดิม
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   บทที่ 3 ศาสนาพราหมณ์ - ฮินดู
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   บทที่ 4 ศาสนาเชน
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   บทที่ 5 ศาสนาพุทธ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   บทที่ 6 ศาสนาซิกข์
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   บทที่ 7 ศาสนาเต๋า
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   บทที่ 8 ศาสนาขงจื๊อ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   บทที่ 9 ศาสนาชินโต
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   บทที่ 10 ศาสนาโซโรอัสเตอร์
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   บทที่ 11 ศาสนายิว
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   บทที่ 12 ศาสนาคริสต์
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   บทที่ 13 ศาสนาอิสลาม
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   บทที่ 14 ศาสนาบาไฮ
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
   Download หนังสือเล่มนี้
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


บทที่ 6 ศาสนาซิกข์


แนวคิด

           1. ศาสนาซิกข์ เกิดที่ประเทศอินเดีย ปี พ.ศ. 2012 เป็นศาสนาที่รวมเอาจุดเด่นของศาสนาฮินดูและศาสนาอิสลามมาไว้เป็นอันเดียวกัน ศาสดาของศาสนาซิกข์ เรียกว่า คุรุ มี 10 ท่าน ต่อจากศาสดาองค์ที่ 10 ให้ถือเอาคัมภีร์เป็นศาสดาแทน ศาสดาคนแรกของศาสนาซิกข์ คือ ท่านนานัก 

          2. หลักคำสอนในศาสนาซิกข์ที่สำคัญ คือ 1) องค์ไตรรัตน์ 3 ประการ 2) ศีล 5 ประการ 3) หลักธรรมประจำชีวิตหรือศีล 21 ประการ และหลักปฏิบัติสำหรับผู้ที่จะเข้าถึงสุขนิรันดรหรือนิรวาณ 

          3. ศาสนาซิกข์มีจุดหมายปลายทางสูงสุดของชีวิต เป็นความสุขที่แท้จริงและนิรันดร คือ ความกลมกลืนเข้ากับชีวิตของพระเจ้าหรือการได้รับพระมหากรุณาจากพระเจ้า วิธีที่จะบรรลุจุดหมายปลายทางนั้นได้ก็ต้องบูชาพระเจ้าสวดเพลงสรรเสริญพระนามและการฟังพระนามของพระเจ้า ชาวซิกข์เชื่อว่าชีวิตในโลกนี้ยังต้องเกิดอีกหลายครั้งตราบที่ยังไม่สิ้นกิเลส

          4. ศาสนาซิกข์มีนิกายที่สำคัญอยู่ 2 นิกาย คือ 1) นิกายนานักปันถิหรือสหัชธรี และนิกายขาลสาหรือสิงห์ ปัจจุบันมีชาวซิกข์อยู่ประมาณ 18 ล้าน 5 แสนคน ตามประเทศต่างๆ เช่น สหรัฐอเมริกา แคนาดา อังกฤษ สิงคโปร์ และฮ่องกง แต่ส่วนใหญ่อยู่ในประเทศอินเดีย

วัตถุประสงค์
          1. เพื่อให้นักศึกษาได้มองเห็นภาพรวมประเด็นที่เป็นสาระสำคัญทางศาสนาของศาสนาซิกข์ได้อย่างสมบูรณ์
          2. เพื่อให้นักศึกษาสามารถถ่ายทอดเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของศาสนา  ประวัติศาสดา คัมภีร์สำคัญในศาสนา หลักคำสอนที่สำคัญในศาสนา หลักความเชื่อและจุดหมายสูงสุดในศาสนาของศาสนาซิกข์ได้อย่างถูกต้อง
          3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถถ่ายทอดเกี่ยวกับพิธีกรรมและวันสำคัญทางศาสนา นิกายในศาสนา สัญลักษณ์ของศาสนา และฐานะปัจจุบันในศาสนาของศาสนาซิกข์ได้อย่างถูกต้องPrev | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Next
 

© 2008 Dhammakaya Open University.

Webmaster@dou.us